WELKOM BIJ JEUGDSPORTFONDS Zwolle!

Het Jeugdsportfonds Zwolle geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds Zwolle de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen tot een maximum van € 225 per kind. Het kan zijn dat een gemeente eigen spelregels heeft, u kunt die vanaf deze pagina downloaden. Zijn er meerdere kinderen in het gezin die iets aan sport willen doen? Dat mag! Wil het kind liever muziek maken, dansen, toneelspelen of iets anders creatiefs doen? Die kinderen kunnen zich aanmelden bij Stichting Meedoen.

Spelregels Jeugdsportfonds Zwolle

Voordat een aanvraag wordt gedaan is het belangrijk de spelregels van het Jeugdsportfonds in de woonplaats van het kind te kennen. Lokaal kunnen er verschillen zijn, bijvoorbeeld in de leeftijdsgrens of de inkomensgrens. Dit zijn de spelregels die het Jeugdsportfonds in Zwolle hanteert.

Algemene informatie

Jeugdsportfonds Zwolle ondersteunt kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 18 jaar die om financiële redenen niet kunnen sporten. Alleen personen die professioneel bij een jongere betrokken zijn kunnen, als intermediair, een aanvraag indienen bij JSF Zwolle. Ouder(s) en kinderen/jongeren hebben niet de mogelijkheid om zelf een aanvraag in te dienen bij Jeugdsportfonds Zwolle. Datzelfde geldt voor sportorganisaties. Zij kunnen zich echter wel tot de intermediairs richten.

Voor wie is de bijdrage bestemd?
Wanneer financiële middelen uitgeput zijn of ontbreken binnen een gezin biedt Jeugdsportfonds Zwolle de mogelijkheid kinderen/jongeren te ondersteunen bij het betalen van de contributie en de aanschaf van sportkleding. Een gezin komt in aanmerking voor financiële ondersteuning wanneer het onder de inkomensgrens van 110% van het wettelijk minimum inkomen komt.

Voor kinderen van 12– 18 jaar geldt een inkomensnorm van 130%. Kinderen/jongeren kunnen per jaar maximaal voor € 225,- gesteund worden door Jeugdsportfonds Zwolle. Voor meerdere kinderen uit één gezin kan een
aanvraag gedaan worden bij Jeugdsportfonds Zwolle.
Vergoedingen worden alleen verstrekt voor door NOC*NSF erkende groepssporten, in team- cq verenigingsverband, en niet voor individuele sporten. Een uitzondering op deze regel geldt voor kinderen die aan leeftijds- en inkomensnorm voldoen en vanwege medische redenen (bijvoorbeeld
autistische stoornis) uitsluitend individueel kunnen sporten; zij kunnen in dat geval toch een financiële bijdrage van Jeugdsportfonds Zwolle krijgen. Voorwaarde is dan wel dat de intermediair voor deze kinderen werkzaam dient te zijn in een instelling voor mensen met psychische problematiek (vb. Dimence, RIBW), lichamelijke beperking (vb. InteraktContour) of verstandelijke beperking (voorbeeld FRION). Het bestuur kan het aantal voor individuele sporten te verstrekken vergoedingen beperken.

Indienen van een aanvraag

Uitsluitend intermediairs kunnen een aanvraag indienen. Zij dienen in dat geval op professionele wijze betrokken te zijn bij het zorg- en opvoedingssysteem van een jongere. Intermediairs zijn bijvoorbeeld (sport)docenten, intern begeleiders van scholen, hulpverleners van het Bureau Jeugdzorg, artsen of verpleegkundigen, schuldhulpverleners of (sport)buurtwerkers die betrokken
zijn bij de begeleiding van het kind of het gezin. Zij kennen de thuissituatie van het kind. Ouders kunnen dus niet zelf een aanvraag indienen!
Bij het indienen van een aanvraag moet worden ingevuld: naw gegevens van het kind; naw gegevens/rekeningnummer van de sportclub; e-mailadres van de penningmeester en/of ledenadministratie; naam van de winkel (Aktiesport, Perrysport, Reuvers Sport, Scapino, Bristol);
 

motivatie waarom de aanvraag wordt gedaan.

Bij de aanvraag wordt gevraagd om korte informatie te verstrekken over de financiële situatie van de ouder(s). Deze korte informatie is een vereiste voor de afhandeling van de aanvraag. Met alle gegevens wordt door Jeugdsportfonds Zwolle vertrouwelijk omgegaan.